• € 0,00

Vragen? Bel +31(0)20 65 89 555

Algemene Voorwaarden InkoopAmsterdamGold

Artikel 1. Algemeen

 1. 1.1  InkoopAmsterdamGold.com is een onderdeel van Amsterdamgold B.V., gevestigd aan de Pelikaanweg 8 te Schiphol. Deze Inkoopvoorwaarden (hierna: AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten ten aanzien van de inkoop van edelmetalen  door InkoopAmsterdamGold.com (hierna: IAG) van derden (hierna: Verkoper), inclusief alle daarbij behorende voorstellen, offertes en aanbiedingen.

 2. 1.2  Eventuele algemene voorwaarden van Verkoper zijn niet van toepassing.

 

Artikel 2. Garanties van Verkoper

 1. 2.1  Verkoper garandeert de aangeboden edelmetalen op rechtmatige wijze te hebben verkregen en daarvan volledig eigenaar te zijn, onder eigen naam te handelen en geen andere partij(en) te vertegenwoordigen, ook niet door middel van een volmacht, tenzij handelen onder volmacht uitdrukkelijk vooraf tussen partijen is overeengekomen.

 2. 2.2  Verkoper staat ervoor in dat de aangeboden edelmetalen niet belast zijn met rechten van derden, waaronder begrepen een pandrecht of recht van vruchtgebruik. Voorts staat verkoper ervoor in dat de aangeboden edelmetalen geen onderwerp zijn van een (rechts)vordering of geschil.

 3. 2.3  Verkoper staat ervoor in dat de aangeboden edelmetalen echt zijn, en vrijwaart IAG voor alle aanspraken en schaden die zich kunnen voordoen wanneer uit onderzoek door IAG blijkt dat de aangeboden edelmetalen niet de door Verkoper aangegeven echtheid bezitten.

 4. 2.4  Verkoper is ten minste 18 jaar oud en dient zich bij IAG te legitimeren. IAG bewaart een kopie van het legitimatiebewijs van Verkoper voor haar administratie.

 

Artikel 3. Transport

 1. 3.1  Verkoper kan ervoor kiezen om zelf zorg te dragen voor het transport van de aangeboden edelmetalen naar IAG. Alle transportkosten en risico’s van verlies of beschadiging van de edelmetalen komen in dat geval voor rekening van Verkoper. Verkoper dient in dat geval zelf, indien gewenst, zorg te dragen voor adequate verzekering van de edelmetalen tijdens het transport. IAG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van de edelmetalen tijdens het door Verkoper zelf georganiseerde transport.

 2. 3.2  Verkoper kan er eveneens voor kiezen gebruik te maken (indien beschikbaar) van een (gratis) door IAG te verstrekken retourpakket, waarin de edelmetalen via Post NL kunnen worden verzonden aan IAG.  Verkoper is ook bij deze wijze van verzending verantwoordelijk voor het deugdelijk verpakken van het retourpakket.

 3. 3.3  In geval van verzending per retourpakket dient Verkoper het verzendbewijs zorgvuldig te bewaren als bewijs van verzending aan IAG.

 4. 3.4  Het is tevens mogelijk om de edelmetalen te laten afhalen op het adres van Verkoper door een AmsterdamGold chauffeur, tegen betaling van een daarvoor door IAG vastgestelde vergoeding. De inname van de edelmetalen geschiedt door de chauffeur onder afgifte van een ontvangstbewijs. IAG draagt in dit geval de kosten van verzekering van de edelmetalen tijdens het transport.

 

Artikel 4. Taxatie

 1. 4.1  Na ontvangst van de edelmetalen door IAG zal de echtheid en waarde daarvan, indien van toepassing, door een taxateur worden vastgesteld op basis van echtheid, aantal karaats en de actuele koers van het desbetreffende edelmetaal. Deze waarde zal, indien mogelijk, binnen 24 uur na ontvangst van de edelmetalen aan Verkoper worden medegedeeld.

 2. 4.2  In het geval IAG de aangeboden edelmetalen dient te beschadigen teneinde een goede taxatie uit te kunnen laten voeren, zal Verkoper daarover vooraf in kennis worden gesteld. Taxatie zal in dat geval eerst worden uitgevoerd na voorafgaande toestemming van Verkoper. IAG is in dat geval niet aansprakelijk voor eventuele (blijvende) schade aan de edelmetalen.

 3. 4.3  Ingeval IAG de aangeboden edelmetalen afwijst of afkeurt, heeft zij het recht om deze op kosten van Verkoper te retourneren of op te slaan op risico en kosten van Verkoper.

 4. 4.4  Wanneer het aangeboden edelmetaal artikelen betreft die op de website van IAG van een dagwaarde zijn voorzien, geschiedt de (online) prijsopgaaf van IAG onder voorbehoud van de taxatie als bedoeld in artikel 4.1.

 

Artikel 5. Aanvaarding bod, prijs en betaling

 1. 5.1  Alle door IAG verstrekte prijsopgaven, alsmede alle andere door IAG in dat verband vermelde voorwaarden, gelden als offerte, doch zijn nimmer bedoeld om een aanbod in te houden dat door enkele aanvaarding door Verkoper tot een overeenkomst kan leiden. Offertes dienen slechts beschouwd te worden als een uitnodiging aan Verkoper om bij IAG een opdracht te plaatsen.

 2. 5.2  De door IAG vastgestelde prijs van de edelmetalen is geldig gedurende maximaal 24 uur na schriftelijke mededeling daarvan (waaronder begrepen mededeling via e-mail) aan Verkoper. Wanneer Verkoper binnen deze termijn het aanbod van IAG niet aanvaardt, komt geen overeenkomst tot stand en worden de edelmetalen binnen 10 werkdagen voor rekening en risico van Verkoper aan deze geretourneerd. IAG behoudt zich het recht voor om een prijsopgave te herroepen in geval van sterke koersschommelingen.

 3. 5.3  Wanneer Verkoper het aanbod van IAG aanvaardt, zal IAG zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aanvaarding, overgaan tot betaling van de overeengekomen prijs op een door Verkoper aangewezen bankrekening. Betaling in contanten is niet mogelijk. Na aanvaarding van het aanbod is de overeenkomst definitief, en is teruggave van de edelmetalen aan Verkoper niet langer mogelijk.

 4. 5.4  Elke aanbieding van edelmetaal door Verkoper via het winkelmandje op de website geldt als een onherroepelijk aanbod van Verkoper aan IAG en kan door Verkoper na het (online) versturen van het formulier niet meer worden herroepen. De edelmetalen dienen bij bestellingen via de website binnen 3 dagen na ontvangst door Verkoper van de bevestigingsmail aan IAG te worden geleverd, bij gebreke waarvan IAG het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden. Eventuele schade en kosten zijn in dat geval voor rekening van Verkoper.

 5. 5.5  Alle prijzen zijn inclusief belastingen en heffingen en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Prijzen en betalingen worden vermeld en vinden plaats in Euro, tenzij anders vermeld of overeengekomen.

 6. 5.6  Wanneer de overeenkomst tot stand is gekomen, kan deze niet door Verkoper worden herroepen, aangezien de waarde van edelmetalen onderhevig is aan koersschommelingen.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. 6.1  Partijen zijn jegens elkaar aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of grove nalatigheid in de nakoming van hun verplichtingen.

 2. 6.2  In geen geval zal IAG jegens Verkoper aansprakelijk zijn voor indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen derving van winst of geleden verlies, ook niet indien zulke schades voor IAG redelijkerwijs voorzienbaar waren. De beperking van aansprakelijkheid geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers, taxateurs en alle andere personen die door IAG voor de inkoop van edelmetalen worden gebruikt.

 3. 6.3  Aansprakelijkheid van IAG is in alle gevallen beperkt tot de taxatiewaarde van de aangeboden edelmetalen.

 4. 6.4  Verkoper vrijwaart IAG tegen alle aanspraken van derden.

 

Artikel 7. Overmacht

 1. 7.1  IAG is gerechtigd om alle verplichtingen voortvloeiend uit enige overeenkomt met Verkoper op te schorten dan wel te doen vervallen, indien sprake is van overmacht.

 2. 7.2  Met overmacht worden omstandigheden bedoeld waarmee partijen bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefden te houden. Als overmacht wordt in ieder geval aangemerkt: oorlog(sgevaar), mobilisatie, oproer, sabotage, extreme weersomstandigheden, brand, staking, bedrijfs- en transportstoornissen, bankstoringen, gebrek aan grondstoffen of energie, vertraging in de aanlevering door leveranciers en/of overheidsmaatregelen die nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken.

 

Artikel 8. Ontbinding

 1. 8.1  De overeenkomst tussen IAG en Verkoper kan te allen tijde tussentijds en zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk door IAG worden ontbonden, onverminderd andere aan haar toekomende rechten, waaronder begrepen opschorting van de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en het vorderen van volledige schadevergoeding, wanneer een of meer van de volgende situaties zich voordoet of dreigt voor te doen:

  • -  de onderneming van Verkoper wordt geliquideerd of gestaakt;

  • -  Verkoper vraagt of verkrijgt (voorlopige) surseance van betaling of wordt in staat van faillissement verklaard;

  • -  Verkoper verliest door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan, terwijl hij deze beschikkingsbevoegdheid niet binnen 4 weken na verlies daarvan heeft herkregen;

  • -  Verkoper moet redelijkerwijs geacht worden niet langer aan zijn verplichtingen uit hoofde vande overeenkomst te kunnen voldoen.

 2. 8.2  In geval van ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen welke partijen over en weer op elkaar hebben direct opeisbaar.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht

9.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen IAG en Verkoper is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die tussen IAG en Verkoper mochten ontstaan, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Artikel 10. Slotbepalingen

 1. 10.1  IAG behoudt zich het recht voor om deze AV van tijd tot tijd te wijzigen. Indien één of meer bepalingen van deze AV onverbindend mochten blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze AV onverminderd tussen partijen van kracht. Partijen verplichten zich om de niet verbindende bepalingen te vervangen door verbindende bepalingen, die zo min mogelijk - gelet op de aard en strekking van deze AV - afwijken van de onverbindende bepalingen.

 2. 10.2  Deze AV zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33.17.49.47
  en zijn tevens gepubliceerd op de website van IAG. Een exemplaar van deze voorwaarden kan op aanvraag kosteloos worden toegezonden.

 3. 10.3  De Nederlandse tekst van deze AV is bindend in geval van geschil over de inhoud of strekking daarvan.